Postal -Preferentes -P-036(1986)

Vencedor:Alberto González Freixas